Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Profesionālā izglītība Bebrenē (1970.-1979.)

watch Publicēšanas datums: ceturtdiena, 2021 gada 25. februāris

1970.gada 1.janvārī nodibināja Bebrenes sovhoztehnikumu (BST), kura platība sasniedza 11000 ha. 21 gadu mācību, audzināšanas, ražošanas, kultūras un sporta darbs bija saistīts ar sovhoztehnikuma vārdu: kopīgas sanāksmes un sēdes, tematiskas tikšanās un pēcpusdienas, svētku gājieni un mītiņi, dažādi svinīgi pasākumi un saviesīgi vakari, konferences un simpoziji, spartakiādes un sacensības, ekskursijas un rudens talkas mēneša garumā kartupeļu, cukurbiešu, linu laukos.

70-tajos attīstības gados tika uzcelta piecstāvu kopmītne, liellopu komplekss, cūku ferma, katlu māja un šautuve. Mācības noritēja latviešu un krievu plūsmās, tika sasniegti izcili panākumi starptehnikumu mācību kabinetu un laboratoriju skatēs, dažādos pašdarbības kolektīvu konkursos un mācību priekšmetu olimpiādēs. Katru gadu mācījās apmēram 300 audzēkņu, strādāja vidēji 30 skolotāji un 8 laboranti. Saliedētais un draudzīgais BST skolotāju un darbinieku kolektīvs direktora Jāņa Kozlovska un vietnieka mācību darbā Jāņa Putna vadībā veica plānveidīgu mācību un audzināšanas darbu mācību programmu un ikgadējo komplekso darba plānu īstenošanā. Speciālo mācību priekšmetu metodiskās komisijas skolotāji un pulciņu dalībnieki – audzēkņi pildīja profilaktiskos un ārstnieciskos pasākumus BST fermās un individuālajās saimniecībās, kā arī veica zinātniski pētniecisko darbu. Visi pasākumi regulāri tika iedzīvināti reklāmas stendos, bukletos, sienasavīzēs un fotoalbumos.

Šajā desmitgadē Bebrenē notika LR lauksaimniecības mācību iestāžu pasniedzēju konference un spartakiāde, audzinātāju pedagoģiskie lasījumi un LR veterināro darbinieku vasaras spartakiāde. BST audzēkņu teatrālie uzvedumi skolotājas Ritas Kļaviņas režijā ieņēma godalgotas vietas LR Lauksaimniecības ministrijas mācību iestāžu tradicionālajos Draudzības svētkos, kas katru gadu notika kādā no lauksaimniecības tehnikumiem. „Daudz jautru brīžu skatītājiem sagādāja Bebrenes sovhoztehnikuma veterināro feldšeru priekšnesumi. Par šo tehnikumu jāsaka, ka tas neaizrāvās tikai ar humoristisku, drastisku ainu virknējumu. Netrūka arī labas dzejas skanējuma un sporta demonstrējumu. Pat salto! Turklāt tautisko un moderno deju pulciņu priekšnesumi piešķīra uzvedumam īstu spraigumu un ritmiskumu.”(Dzidra Rinkule-Zemzare „Jaunībai jābūt skaistai draudzības dziesmai.” Laikraksts „Padomju Jaunatne”, 06.08.1978.).

Populāri kļuva tematiskie kursu vakari, veltīti brālīgajām un demokrātiskajām republikām, kā arī draudzības pēcpusdienas un tikšanās ar vietējo un kaimiņu republiku lauksaimniecības tehnikumu audzēkņiem. Arvien plašāk izvērtās Jaungada karnevāli ar aizraujošiem kursu kolektīvu uzvedumiem. BST skolotāji, darbinieki un audzēkņi aktīvi iesaistījās sporta, tūrisma un militārās daudzcīņas sacensībās Bebrenes ciema, Daugavpils rajona un republikas mērogā. GDA normu kārtošana, vasaras un ziemas spartakiādes audzēkņu dzīvē bija nesaraujami saistītas ar enerģiskā fizkultūras skolotāja, vēlāk direktora vietnieka saimnieciskā darbā Valda Puidas darbību turpat 40 gadu garumā.

No fotoekspozīcijas „Profesionālā izglītība Bebrenē” arhīva materiāliem

img img img img