Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Profesionālā izglītība Bebrenē (1980.-1989.)

watch Publicēšanas datums: svētdiena, 2021 gada 28. marts

Bebrenes sovhoztehnikuma(BST) uzplaukuma gadi – 80-tie, kad tika pilnveidota praktiskā apmācība saistībā ar lietderīgu darbu saimniecībā un pirmrindas pieredzi rajonā, republikā, valstī. Šajā desmitgadē BST uzsāka vidusskolu absolventu apmācību, pateicoties kam veterinārfeldšera profesiju apguva vairāk kā 600 jauno speciālistu. Gandrīz visi absolventi ieguva arī mākslīgās apsēklošanas tehniķa apliecību un autovadītāja tiesības. Tehnikumā darbojās 3 metodiskās komisijas, 10 mācību priekšmetu pulciņi, 12 komjaunatnes darba sektori, 8 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, 7 sporta sekcijas, 5 biedrības, bibliotēkas aktīvs un kopmītnes padome.

Laikrakstos un žurnālos arvien vairāk publicēja daudz interesantu rakstu par BST skolotāju, darbinieku un absolventu mācību un darba sasniegumiem, kā arī aktuāliem notikumiem tehnikuma dzīvē. „Pie Pauļa Dundes griežas ne tikai bebrenieši, bet arī apkārtējo saimniecību iedzīvotāji, pie viņa ierodas dzīvnieku mīļotāji no Daugavpils un kaimiņu rajoniem. P.Dundem vienmēr daudz palīgu. Gan brīvdienās, gan rītā un vakarā tehnikuma audzēkņi vienmēr atnāk uz klīniku, kur viņiem ir interesanti, kur daudz ko var mācīties.”(„Labais dakteris Aikāsāp.” Laikraksts „Avangards”, 08.02.1986.)

BST kolektīvs sadarbībā ar citām organizācijām un iestādēm aktīvi iesaistījās Bebrenes ciema kultūras un sporta kompleksā plāna īstenošanā, sagatavojot plaša mēroga pasākumus – Līgo, teātra un sporta svētkus, ielu stafetes skrējienus, masu slēpošanas pārgājienus, lauksaimniecības izstādes, atvadas no ziemas un citas sadzīves tradīcijas. Tika noorganizēts republikas skolēnu ražošanas brigāžu – 1986.gada sociālistiskās sacensības uzvarētāju salidojums „Mēs tavi saimnieki, Zeme!” „Bebrenieši bija padomājuši par interesantu atklāšanas parādi, kurā spēlēja ansamblis, skanēja dziesmas. Kā simbols lietišķajai salidojuma gaitai stadionā tika ievesta īsta pūralāde. Tās atvēršana izvērtās par tautas gudrību un darba tikuma apcerēšanu.”(A.Kundziņš „Entuziasmam vajadzīgs ticības spēks”. Skolotāju Avīze. 30.05.1987.)

BST audzēkņu ārpusklases pasākumus kuplināja dažādi tematiski konkursi, sacensības un militārās ierindas skates starp tehnikuma, vidusskolas un sovhoza jauniešu komandām, audzēkņu uzņemšana kopmītnēs un karnevāli, sporta pēcpusdienas un krosi, pašdarbības kolektīvu skates un koncerti, ceļojošās izstādes un literārās pēcpusdienas, lasītāju konferences un sabiedriski politiskās prakses norise. Tas viss veicināja topošo veterinārmedicīnas speciālistu sagatavotību ne tikai darbam, bet arī radošai sadzīvei pēc tehnikuma absolvēšanas. Skolotāju kolektīva darba ikdienas soli atdzīvināja tradicionālās lauksaimniecības tehnikumu augusta konferences, izlaiduma dienu svinības, vecāku sanāksmes, grāmatu tirdziņi, Sieviešu dienas „Simpoziji”, BST fizkolektīva sporta pasākumi un arodbiedrības organizētās ekskursijas.

No fotoekspozīcijas „Profesionālā izglītība Bebrenē” arhīva materiāliem.

img img img img