Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Profesionālā izglītība Bebrenē (2000.-2009.)

watch Publicēšanas datums: sestdiena, 2021 gada 22. maijs

2002.gadā atbilstoši Izglītības likumam tehnikumu pārdēvēja par Bebrenes Profesionālo vidusskolu (BPV), un pēc diviem gadiem skola jau bija Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā. Tika akreditēta BPV un šādas izglītības programmas: „Veterinārmedicīna”, „Ēdināšanas serviss”, „Galdniecības izstrādājumi”, „Mājturība”, „Lauku mājamatniecība”, „Saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze”. Atjaunoti kursi lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas tehniķiem un uzsākti kursi galdniecībā un zemniekiem grāmatvedības pamatos. Mācību prakšu laikā audzēkņu roku darbs bija jūtams mācību kabinetos un laboratorijās, ēdnīcā un dienesta viesnīcā, reklāmas stendos un noformējumos. Lai uzlabotu mācību materiāli tehnisko bāzi un praktisko apmācību, tika piesaistīti ESF finansiālie līdzekļi. Leonardo da Vinči projekta ietvaros notika iepazīšanās ar zviedru un igauņu profesionālo skolu kolēģu pieredzi. Biedrības „Jauniešu brīvdienu centrs” un SIF, EEZ, LAD un Daugavpils rajona partnerības projektu īstenošana sniedza atbalstu audzēkņiem brīvā laika lietderīgā izmantošanā un dienesta viesnīcas telpu labiekārtošanā.

BPV skolotāji un audzēkņi aktīvi iesaistījās dažādos reklāmas pasākumos: Amatnieku svētkos, izstādēs „Skola” un „Izglītības iespējas”, Karjeras dienās, Profesiju nedēļās, mākslas plenēros „Zalktis”, aģitācijas izbraukumos pa skolām, gadatirgos un tirdziņos. Tika uzsākta vēstures pētīšana, fotogrāfiju un materiālu vākšana par profesionālo izglītību Bebrenē. „17.novembrī Bebrenes Profesionālajā vidusskolā atklāja izstādi, veltītu profesionālās izglītības vēsturei Bebrenē. Izstādes atklāšanā piedalījās gan bijušie, gan esošie skolas darbinieki, audzēkņi un skolotāji. Izstādē, kura izvietota pastāvīgai apskatei skolas galvenās ēkas 3.stāva gaitenī, ir fotogrāfijas, sienasavīzes un citi materiāli. Ekspozīcijā skatāmais senais zvans un bijušā skolas karoga mastā iekaltie gredzeni absolventiem un bijušajiem pedagogiem atgādina par aizvadītajām stundām un izlaiduma tradīcijām skolā”. (Intervija ar BPV direktori Loriju Kaminsku. Laikraksts „Latgales Laiks”, 26.11.2004.)

Sadarbībā ar Daugavpils domes jaunatnes lietu nodaļu un citām iestādēm notika skolēnu un mazpulcēnu nometnes ar zirgkopības un mājdzīvnieku kopšanas stundām, jāšanas apmācību, rotaļām un atrakcijām, ekskursijām un pārgājieniem. Nometņu dalībnieki iemācījās noformēt ēdienus, veidot reklāmas un dekorus, kā arī cept pīrāgus un kūkas. „Anda Vaļuka, palīdzot apgūt zirgkopības iemaņas vienā „Dienā ar kumeļu”, gandarīti atzīmēja, ka mazpulcēni atšķiroties ar īpašu atbildības sajūtu darbā ar dzīvniekiem. Apgūtās prasmes lieti noderēs turpmāk, un, iespējams, kāds no nometniekiem savu nākotnes profesiju saistīs ar zirgiem un teoriju apgūs Bebrenes Profesionālajā vidusskolā” (Ilona Jegorova. Radošā gaisotnē aizrit nometne „Visu daru es ar prieku.” Laikraksts „Mazpulks”, 21.10.2006.).

Audzēkņu ārpusstundu pasākumi bija saistīti ar darbošanos dažādos pulciņos un sporta sekcijās, kā arī organizējot konkursus un skates, tematiskos vakarus un balles, tikšanās un sacensības. Skolotāji un darbinieki piedalījās republikas profesionālo skolu pedagoģiskajās konferencēs, spartakiādēs, ekskursijās, organizēja salidojumus, radošas tikšanās, jubilejas, izstādes, svinīgas pēcpusdienas, Ziemassvētku balles un citus pasākumus.

No fotoekspozīcijas „Profesionālā izglītība Bebrenē” arhīva materiāliem.

img img img img