Mail Space Facebook Instagram RSS

Bebrene (Bebrenes ciems) savu vārdu ieguvusi no Bebrupītes, kuras krastos tā atrodas. Gan senos laikos, gan vēl joprojām Bebrenes apkārtnē dzīvo daudz bebru. Pirmoreiz rakstos minēta 1562. gadā, bet ir liecības par to, ka Bebrenes apkārtne apdzīvota sākot ar akmens laikmetu.

Profesionālā izglītība Bebrenē (2010.-2019.)

watch Publicēšanas datums: svētdiena, 2021 gada 27. jūnijs

Pēc 75 gadu pārtraukuma Bebrenes Profesionālā vidusskola (BPV) 2011.gada 1.janvārī atgriezās Ilūkstes pašvaldības pakļautībā, bet 2014.gada 7.februārī tika izveidota Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola (BVPV). Tas jau ir vienpadsmitais skolas nosaukums. Šīs desmitgades pārvērtību virpulis profesionālo izglītību Bebrenē skāra dažādās jomās: ne tikai pakļautības un nosaukuma maiņa, bet arī mācību korpusu un dienesta viesnīcas renovācija, materiāli tehniskās bāzes atjaunošana un teritorijas labiekārtošana, mācību stundas profesionālajā skolā un vidusskolā, kopīgi centralizētie eksāmeni un ārpusstundu pasākumi, jaunas vērtības un tradīcijas.

Pateicoties Attīstības un investīciju stratēģijai 2010.-2015.gadiem, kuru izstrādāja BPV skolotāju kolektīvs sadarbībā ar Ilūkstes novada domes speciālistiem, radās iespēja piesaistīt KPFI un ERAF fondu līdzekļus Bebrenes skolu optimizācijai. Pašlaik BVPV piedāvā apgūt profesionālo izglītību labiekārtotos mācību kabinetos un laboratorijās veterinārmedicīnā, lopkopībā, ēdināšanā, tūrismā un galdniecībā. Ir iespēja mācīties profesionālās pilnveides un tālākizglītības kursos pavāriem, aitkopjiem, liellopu audzētājiem un zirgkopjiem. „Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola ciemiņiem pasniedz papīra suvenīru – zirgu, kuru rotā moto „Lai izdodas noturēties zirgā!” Tā nav nejaušība, jo zirgs rotā Ilūkstes novada ģerboni, un šobrīd skola, pateicoties Latvijas šķirnes zirgu asociācijas valdes priekšsēdētāja Gunta Rozīša ierosinājumam un Ilūkstes novada pašvaldības atbalstam, piedāvā jaunu izglītības programmu, kuru apgūs jaunieši, kas mīl zirgus, grib iemācīties tos pareizi kopt un apmācīt, uzsver BVPV direktore Ērika Šaršune un direktores vietniece izglītības jomā Ilga Mališeva.”(Egita Terēze Jonāne „Nāc uz Bebreni ar savu zirgu!” Laikraksts „Latgales Laiks”, 20.02.2018.)

Sadarbībā ar Bebrenes pagasta pārvaldi, Dvietes senlejas informatīvo centru, Ilūkstes novada domi un Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerību „Kaimiņi” tika atbalstīta dažādu pasākumu organizēšana. Populāra kļuva svētku, viesību, jubileju un tūristu apkalpošana. Pilnveidojot sporta un tūrisma materiālo bāzi, projektu ietvaros radās iespēja atjaunot volejbola un zirgu izjādes laukumus, iegādāties velosipēdus, teltis, slēpes, nūjas un citu sporta un tūrisma atribūtiku. Mācību priekšmetu olimpiādes un tematiskie konkursi, ESF projekti skolotājiem un projektu nedēļas audzēkņiem, orientēšanās sacensības un Žetonu vakari, vasaras un rudens izlaidumu svinības, tirdziņi un talkas, kā arī citas aktivitātes – tas viss palīdzēja saliedēt apvienotās skolas jauno kolektīvu.

92 gadu laikā profesionālo izglītību Bebrenē ir ieguvuši vairāk kā trīs ar pusi tūkstoši absolventu – 33 profesiju pārstāvji, no tiem gandrīz 3000 veterinārmedicīnā. Profesionālo apmācību Bebrenē ir nodrošinājuši turpat 300 pedagoģiskie darbinieki un administratīvais personāls, t.sk. 19 skolas pārziņi/direktori. Salidojumu laikā bijušie audzēkņi ar sirsnīgiem pateicības vārdiem atceras Bebrenē pavadītos gadus, mācības un iegūtos draugus, vēlot skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem izturību, radošumu un dzīvesprieku. Paldies visiem, kas iemūžināja profesionālās izglītības vēsturiskos mirkļus Bebrenē! Lai arī turpmāk mūs priecē interesantas un saistošas fotogrāfijas par profesionālās apmācības ikdienu un svētku brīžiem fotoalbumos, reklāmas materiālos un dažādos plašsaziņas līdzekļos!

No fotoekspozīcijas „Profesionālā izglītība Bebrenē” arhīva materiāliem.
Sagatavoja Lorija Kaminska

img img img img